Xenodochial example sentences

Word suggestions (9): Xenodochial, Xenodochial definition, Xenodochial meaning, Xenodochial pronunciation, Xenodochial means, Xenodochial define, Xenodochial synonym, Xenodochial pronounce, Xenodochial in a sentence

"Xenodochial" Example Sentences

Recently Searched

  › Xenodochial
  › Factorizer
  › Obdeltoid
  › Eyepatch [ˈīˌpaCH]
  › Opulent [ˈäpyələnt]
  › Ominouslyominous [ˈämənəs]
  › Distribute [dəˈstribyo͞ot]
  › Filamentous [filamentous] ✕ Play
  › Noonday [ˈno͞onˌdā]
  › Gabbro [ˈɡabrō]
  › Encouraging [enˈkərijiNG]
  › Sermonize [ˈsərməˌnīz]
  › Wear [wer] ✕ Play
  › Maladaptive [ˌmaləˈdaptiv]
  › Greasy [ˈɡrēsē, ˈɡrēzē]
  › Sneering [ˈsniriNG] ✕ Play
  › Xenophobics [ˌzenəˈfōbēə, ˌzēnəˈfōbēə]
  › Tag [taɡ] ✕ Play
  › Zati
  › Residue [ˈrezəˌd(y)o͞o]
  › Matelote [ˌmatlˈōt, matˈlōt]
  › Abaser
  › Daftest [daft]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z