Xenodochial example sentences

Word suggestions (8): Xenodochial, Xenodochial definition, Xenodochial meaning, Xenodochial pronunciation, Xenodochial hospitality, Xenodochial in a sentence, Xenodochial synonym, Xenodochial dictionary

"Xenodochial" Example Sentences

Recently Searched

  › Xenodochial
  › Illegitimately [ˌi(l)ləˈjidəmətlē] ✕ Play
  › P [pē] ✕ Play
  › Chambers [ˈCHāmbər]
  › Whoosh [(h)wo͞oSH, (h)wo͝oSH] ✕ Play
  › Aprotinine
  › Swivetfrom [ˈswivit]
  › Highnesses [ˈhīnəs]
  › Antonymous [anˈtänəməs] ✕ Play
  › Mildew [ˈmilˌd(y)o͞o]
  › Incertitudes [inˈsərdəˌt(y)o͞od]
  › Ultramodern [ˌəltrəˈmädərn]
  › Unchastity [ˌənˈCHastədē] ✕ Play
  › Ethnical [ˈeTHək(ə)l]
  › Ultruda
  › Zillionaires [ˌzilyəˈner]
  › Topmost [ˈtäpˌmōst]
  › Countenance [ˈkount(ə)nəns]
  › Arrivent
  › Swashplates
  › Warrioresses
  › Sacfrench [ˈkəldəˌsak]
  › Gooney

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z