Taciturnus example sentences

Word suggestions (10): Taciturnus, Taciturnus militum, Taciturnist, Taciturn used in a sentence, Taciturn definition, Taciturnos, Taciturnas, Taciturnes, Taciturnos significado, Taciturnas significado

"Taciturnus" Example Sentences

Recently Searched

  › Taciturnus [ˈtasəˌtərn]
  › Tetherballs [ˈteT͟Hərˌbôl]
  › Mangles [ˈmaNGɡəl]
  › Vocalizes [ˈvōkəˌlīz]
  › Blatherer [blatherer] ✕ Play
  › Shack [SHak] ✕ Play
  › Shantytowns [ˈSHan(t)ēˌtoun]
  › Ethylacetate
  › Regent [ˈrējənt]
  › Fictively
  › Firewood [ˈfī(ə)rˌwo͝od]
  › Ultralights
  › Bliss [blis] ✕ Play
  › Chickpea [ˈCHikˌpē]
  › Xenodochial
  › Illegitimately [ˌi(l)ləˈjidəmətlē] ✕ Play
  › P [pē] ✕ Play
  › Chambers [ˈCHāmbər]
  › Whoosh [(h)wo͞oSH, (h)wo͝oSH] ✕ Play
  › Aprotinine
  › Swivetfrom [ˈswivit]
  › Highnesses [ˈhīnəs]
  › Antonymous [anˈtänəməs] ✕ Play

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z