Serpentes example sentences

Word suggestions (13): Serpentes, Serpentes a bordo, Serpentessa, Serpentes spp, Serpentessa crotch boots, Serpentes marinhas, Serpentese, Serpentes brasileiras, Serpentes a bordo 2006 torrent, Serpentes a bordo filme completo, Serpentes a bordo filme completo dublado, Serpentes peçonhentas, Serpentes peçonhentas do brasil

Ser·pen·tes

[sərˈpen(t)ēz] ✕ Play

Serpentes (plural noun)

  - another term for Ophidia


Synonyms

Ophidia, Legal,

"Serpentes" Example Sentences

Recently Searched

  › Serpentes [sərˈpen(t)ēz]
  › Snub [snəb] ✕ Play
  › Pare [per] ✕ Play
  › Salve [sa(l)v] ✕ Play
  › Cure [kyo͝or] ✕ Play
  › Sat [ˌesˌāˈtē] ✕ Play
  › Hauberks [ˈhôbərk]
  › Interventionist [ˌin(t)ərˈven(t)SH(ə)nəst]
  › Manservant [ˈmanˌsərvənt]
  › Flatteryn [ˈfladəriNG]
  › Dashingly [ˈdaSHiNGlē] ✕ Play
  › Umbridges [ˈəmbrij]
  › Toff [täf] ✕ Play
  › Deteriorate [dəˈtirēəˌrāt]
  › Carp [kärp] ✕ Play
  › Conformable [kənˈfôrməbəl]
  › Lampadite
  › Tenuously [ˈtenyəwəslē] ✕ Play
  › Call [kôl] ✕ Play
  › Dung [dəNG] ✕ Play
  › Roma [ˈrōmə] ✕ Play
  › Mentors [ˈmenˌtôr, ˈmenˌtər]
  › Endearing [inˈdiriNG, enˈdiriNG]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z