Pathans example sentences

Word suggestions (12): Pathans, Pathan song, Pathans in india, Pathans in pakistan, Pathans meaning, Pathans in afghanistan, Pathans of bihar, Pathans hotel thrissur, Pathans of punjab, Pat hanson, Pathans film, Pathans hotel

"Pathans" Example Sentences

Recently Searched

  › Pathans [pəˈtän]
  › Elucidateshowever [ēˈlo͞osəˌdāt]
  › Tubbed [təb]
  › Deduce [dəˈd(y)o͞os]
  › Offerors [offerors] ✕ Play
  › Appreciates [əˈprēSHēˌāt]
  › Truculence [ˈtrəkyəl(ə)ns] ✕ Play
  › Attirest [əˈtest]
  › Jackhammer [ˈjakˌhamər]
  › Broadcasting [ˈbrôdˌkastiNG, ˈbrädˌkastiNG] ✕ Play
  › Gladees [ɡlād]
  › Daemonically
  › Halospecific
  › Harloting
  › Keening [ˈkēniNG] ✕ Play
  › Nills [bil]
  › Danglehey
  › Capoeira [kapo͝oˈārə]
  › Inferring [inˈfər]
  › Gelatinized [jəˈlatnˌīzd] ✕ Play
  › Leis [lā]
  › Preposterousmodif [prəˈpäst(ə)rəs]
  › Sir [sər] ✕ Play

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z