Majuscule example sentences

Word suggestions (23): Majuscule, Majuscule script, Majuscule avec accent, Majuscule en anglais, Majuscule accent, Majuscule wikipedia, Majuscule meaning, Majuscule minuscule clavier, Majuscule excel, Majuscule word, Majuscules cursives, Majuscule mois, Majuscule cyrano, Majuscule en minuscule, Majuscule au mois, Majuscule script 1850, Majuscule catalogue, Majuscule debienne, Majuscule lettre, Majuscule commande en ligne, Majuscule in english, Majuscule online, Majuscule anglais

"Majuscule" Example Sentences

Recently Searched

  › Theater [ˈTHēədər]
  › Jaggednesses [ˈjaɡəd]
  › Inquisitiveness [inˈkwizədivnəs, iNGˈkwizədivnəs] ✕ Play
  › Majuscule [ˈmajəsˌkyo͞ol]
  › Inquisitive [inˈkwizədiv]
  › Mangled [ˈmaNGɡəl]
  › Introduction [ˌintrəˈdəkSH(ə)n]
  › Inordinately [iˈnôrdnətlē]
  › Inoperable [inˈäp(ə)rəbəl]
  › Snail [snāl] ✕ Play
  › Inoculation [iˌnäkyəˈlāSH(ə)n]
  › Inoculate [iˈnäkyəˌlāt]
  › Innovational [ˌinəˈvāSHənl, ˌinōˈvāSHənl, ˌinəˈvāSHnəl, ˌinōˈvāSHnəl, -ˈvāSH(ə)n(ə)l] ✕ Play
  › Innocuousness [iˈnäkyo͞oəsnəs] ✕ Play
  › Injection [inˈjekSH(ə)n]
  › Initiatory [iˈniSH(ē)əˌtôrē] ✕ Play
  › Initialize [iˈniSHəˌlīz]
  › Inhuman [inˈ(h)yo͞omən]
  › Inhabited [inˈhabət]
  › Palmyras [palˈmīrə]
  › Ingrain [ingrain]
  › Infuriating [inˈfyo͞orēˌādiNG]
  › Infrequency [inˈfrēkwənsē] ✕ Play
  › Influent [ˈinflo͝oənt]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z