Facerplamed example sentences

Word suggestions (3): Facepalmed, Facepalmed meaning, Facepalmed synonyms

face·palm

[ˈfāsˌpä(l)m] ✕ Play

facepalmed (past tense) · facepalmed (past participle)

  - bring the palm of one's hand to one's face, as an expression of disbelief, shame, or exasperation:


"Facerplamed" Example Sentences

Recently Searched

  › Facerplamed [ˈfāspä(l)m]
  › Mashup [ˈmaSHˌəp]
  › Bendlets [ˈtrelis]
  › Scolding [ˈskōldiNG]
  › Hajis [ˈhajē]
  › Minatory [ˈminəˌtôrē, ˈmīnəˌtôrē]
  › Normalcy [nôrˈmalədē]
  › Patrias [ˈpātrēə, ˈpa-, ˈpä-]
  › Tantalizing [ˈtan(t)lˌīziNG] ✕ Play
  › Assessment [əˈsesmənt]
  › Restate [rēˈstāt]
  › Cultural [ˈkəlCH(ə)rəl]
  › Pactronyms [ˈakrəˌnim]
  › Chromosome [ˈkrōməˌsōm]
  › Hunkey [ˈhəNGkē]
  › Vetting [ˈvediNG] ✕ Play
  › Declination [ˌdekləˈnāSHən]
  › Interning
  › Bernhardt
  › Blathenoy [ˈblasfəmē]
  › Overgrowth [ˈōvərˌɡrōTH]
  › Withdrawnness [wiT͟Hˈdrôn, wiTHˈdrôn]
  › Formalize [ˈfôrməˌlīz]
  › Schematical [skēˈmadik]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z