Fabricateadjective example sentences

Word suggestions (1): Fabricated adjective

"Fabricateadjective" Example Sentences

Recently Searched

  › Cop [käp] ✕ Play
  › Apt [apt] ✕ Play
  › Apathetically [ˌapəˈTHedək(ə)lē] ✕ Play
  › Infamy [ˈinfəmē]
  › Posada [pəˈsädə]
  › Illogically [i(l)ˈläjək(ə)lē] ✕ Play
  › Allusionin [əˈlo͞oZHən]
  › Invented [inˈvent]
  › Reserves [rəˈzərv]
  › Effervescency [ˌefərˈvesəns]
  › Calamity [kəˈlamədē]
  › Yesterday [ˈyestərˌdā, ˈyestərdē]
  › Purloining [pərˈloin]
  › Jogglev [ˈjäɡəl]
  › Affordable [əˈfôrdəb(ə)l]
  › Initiated [iˈniSHiˌādəd] ✕ Play
  › Adjust [əˈjəst]
  › Empire [ˈemˌpī(ə)r]
  › Kor
  › Bilateral [ˌbīˈladərəl]
  › Stint [stint] ✕ Play
  › Dating [dāt]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z