Bureaucrat example sentences

Word suggestions (21): Bureaucratic, Bureaucrat, Bureaucratic definition, Bureaucrats meaning, Bureaucrat definition, Bureaucratic leadership, Bureaucratism, Bureaucratic control, Bureaucratic red tape, Bureaucratization, Bureaucrat synonym, Bureaucratic theory, Bureaucratic jobs, Bureaucratic leadership style, Bureaucratic management theory, Bureaucratic synonym, Bureaucratic organization, Bureaucratic discretion, Bureaucratique, Bureaucratie def, Bureaucratic capitalism翻译

"Bureaucrat" Example Sentences

Recently Searched

  › Bureaucrat [ˈbyo͝orəˌkrat]
  › Pelvis [ˈpelvəs]
  › Uneconomically [ˌənekəˈnämək(ə)lē, ˌənēkəˈnämək(ə)lē] ✕ Play
  › Redactora
  › Hair [her] ✕ Play
  › Fatale
  › Bears [ber]
  › Maturationem [ˌmaCHəˈrāSH(ə)n]
  › Adjudication [əˌjo͞odəˈkāSH(ə)n]
  › Puritan [ˈpyo͝orətn, ˈpyo͝orəd(ə)n] ✕ Play
  › Madrigal [ˈmadrəɡəl]
  › Geeked [ɡēk]
  › Maternally [məˈtərnəlē] ✕ Play
  › Forevermore [fəˌrevərˈmôr]
  › Parasole [ˈperəˌsôl, ˈperəˌsäl]
  › Infirmare [inˈfərm(ə)rē]
  › Rectos [ˈrektō]
  › Cassandras [kəˈsandrə]
  › Naina
  › Gimcrackaltered [ˈjimˌkrak]
  › Decolorizer [dēˈkələˌrīz]
  › Importlib
  › Aslope [əˈslōp]
  › Declivityclassical [ˈklasək(ə)l]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z