Abasementabase example sentences

Word suggestions (14): Basemental base, Basement baseboard ideas, Basement baseboard, Basement basement, Basement baseboard waterproofing system, Basement baseball, Basement baseboard waterproofing reviews, Basement baseboard drain, Basement baseboard drain system, Basement baseboard waterproofing, Basement baseboard trim, Basement baseboard drain kits, Basement baseball field, Basement baseboard heaters

a·base·ment

[əˈbāsmənt] ✕ Play

abasement (noun)

  - the action or fact of abasing or being abased; humiliation or degradation.


Synonyms

humility, humbleness, humiliation, belittlement, lowering, degradation, disgrace, mortification, pride, Legal,

"Abasementabase" Example Sentences

Recently Searched

  › Abasementabase [əˈbāsmənt]
  › Inspect [inˈspekt]
  › Stock [stäk] ✕ Play
  › Supplanting [səˈplant]
  › Tag [taɡ] ✕ Play
  › Facetted
  › Incorporeal [ˌinkôrˈpôrēəl]
  › Taro [ˈterō]
  › Temperateness [ˈtemp(ə)rətnəs] ✕ Play
  › Raffle [ˈrafəl]
  › Thickset [THikˈset, ˈTHikˌset]
  › Toadsuck
  › Transience [ˈtranCHəns, ˈtranZHəns]
  › Enrichings [inˈriCH, enˈriCH]
  › Zoological [ˌzōəˈläjək(ə)l, ˌzo͞oəˈläjək(ə)l]
  › Unnervingly [ˌənˈnərviNGlē] ✕ Play
  › Untouchables [ˌənˈtəCHəb(ə)l]
  › Refinings [rəˈfīn]
  › Uprights [ˈəpˌrīt]
  › Intolerant [ˌinˈtäl(ə)rənt]
  › Facet [ˈfasət]
  › Honesty [ˈänəstē]
  › Verklempt [fərˈklemt]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z