Abandoment example sentences

Word suggestions (14): Abandonment, Abandonment issues, Abandonment definition, Abandonment divorce, Abandoment in russian, Abandonment trauma, Abandonment synonym, Abandonment of employment, Abandonment anxiety, Abandonment notice, Abandonment letter, Abandonment to divine providence, Abandonment issues symptoms, Abandonment of employment fair work

a·ban·don·ment

[əˈbandənmənt] ✕ Play

abandonment (noun) · abandonments (plural noun)

  - the action or fact of abandoning or being abandoned:


Synonyms

desertion, neglect, stranding, jilting, betrayal, disuse, evacuation, renunciation, relinquishment, rejection,

"Abandoment" Example Sentences

Recently Searched

  › Attach [əˈtaCH]
  › Vespertino [ˈvespər]
  › Yachts [yät]
  › Automation [ˌôdəˈmāSH(ə)n]
  › Abandoment [əˈbandənmənt]
  › Munch [mən(t)SH] ✕ Play
  › Duplicate [duplicate]
  › Authorities [əˈTHôrədē]
  › Ridiculing [ˈridiˌkyo͞ol]
  › Stupefied [ˈst(y)o͞opəˌfī]
  › Xii
  › Senator [ˈsenədər]
  › Parataxis [ˌperəˈtaksəs]
  › Venodalen
  › Anathematise [əˈnaTHəməˌtīz]
  › Contend [kənˈtend]
  › Safari [səˈfärē]
  › Xmlns
  › Hummock [ˈhəmək]
  › Supply [supply] ✕ Play
  › Abandonings [əˈbandən]
  › Mount [mount] ✕ Play
  › Rancidly [rancidly] ✕ Play
  › Inexpensive [ˌinikˈspensiv]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z